Jak to začalo

Kronika Sboru dobrovolných hasičů z Mořkova začíná představením jejich dvou zakladatelů: bratra Jana Rýdla a bratra Heřmana Blahety. Oba popisují svůj životopis, jak po profesní stránce, tak po stránce působení v hasičstvu. V úvodním slovu píší následující věty: „Obec Mořkov je podhorská vesnice ležící pod výběžky Moravskoslezských Beskyd. Nad ní zvedají své zalesněné stráně vrcholy Bezedné, Huštýna a v dálce vypíná svůj vrchol Javorník. Je to krásný kraj, ale pro obyvatele této vesnice v té době poskytoval neradostný a těžký život. Lidé pracovali většinou v lese jako dřevorubci a obdělávali svá malá, chudá políčka, která nestačila k obživě obyčejně velmi početných rodin s mnoha dětmi. Bída hleděla z oken převážně dřevěných chalup. Velkým neštěstím byl tenkrát pro vesnici požár, který se rychle rozšiřoval po doškových, nebo šindelových střechách a zničil všechno v širokém okruhu. Lidé museli přihlížet skoro nečinně jak dravý živel pohlcuje jejich chudý majetek proto, že nebylo účinných prostředků k hašení, kromě džberů s vodou a několika háků ke strhávání hořících šindelů ze střech. Obrat nastal v roce 1873, kdy byl vydán požární řád pro Moravu. Na základě toho se začínaly zakládat hasičské sbory. Dobrá myšlenka se ujala i v naší obci, kdy v roce 1888 byl ustaven přípravný výbor, který vypracoval stanovy, které byly schváleny c.k. místodržitelstvím v Brně dne 15. května 1889 pod č.j. 15837. Přípravný výbor se skládal z těchto členů: Jan Bartoň- starosta obce, Jan Jančálek – radní, Jan Macháč, Josef Géryk, František Jašek, František Gold František Macíček, uč. Alois Málek a Karel Bednář- hostinský.“ Pak v Kronice následuje popis ustavení vedení a velení sboru, které také raději uvádím v plném znění. A rovněž popis začátků působení. V dalších pokračováních ale budu vybírat jen ty nejzajímavější odstavce a změny ve vedení Sboru tak, abyste v nich mohli poznat své předky a to, jak to při vedení Sboru neměli lehké. r. 1889 „Dne 20.června 1889 se sešla první valná hromada, na nichž se shromáždilo 50 uvědomělých občanů, aby založili Sbor dobrovolných hasičů v Mořkově. Zakládající členové byli: Josef Géryk č. 2, Jan Kučera č. 25, Jan Jančálek č. 42, František Pítr č. 33, Jan Kyselý č. 49, František Mach č. 50, Jan Pítr č. 100, Jiří Bartoň č. 105, Josef Mička č. 47, Josef Géryk č. 126, Jan Černoch č. 135, František Číp č. 234, František Hoďák č. 238, František Černoch č. 61 a František Mička č. 35. Volba se konala lístky a byli zvoleni tito funkcionáři: Starostou – Jan Bartoň č. 108 Velitelem – Šimon Němec-učitel Místovelitelem – Jan Macháč Jednatelem – Jan Urban Ostatní členové byli rozděleni do 3 družstev: Družstvo – lezci – náčelník Josef Géryk č. 37 Družstvo – stříkači – náčelník Josef Černoch č. 150 Družstvo – stráže – náčelník Jan Mička č. 83 Jako trubač, tenkrát hornista, byl určen Jan Piter č. 51. r. 1890 Jelikož za dobu více než 80. Let nebylo možno zaznamenat všechny členy správního výboru, jsou v dalších létech jen uvedeni vedoucí funkcionáři sboru a uvedeny jen závažné události a údaje, charakteristické pro poznání života sboru, pokud se daly ze starých, těžko čitelných zápisů, zjistit. Zakoupeny byly 4 ruční stříkače s 8 koši a 2 díly savic V čas žní drželi každou neděli požární pohotovost. V tomto roce byl uspořádán první ples a taneční večírek. Obě akce byly hodně navštíveny občany proto, že kulturní život v té době se soustředil kolem hasičského sboru, neboť jiné možnosti se scházet občané neměli. Na plesu bylo vybráno 4 zl. a 60 kr. Při plesu vyvolali v opilosti 3 členové sboru výtržnost, byli předvoláni před představenstvo obce. Od toho roku, a to skoro každý rok byl někdo z členů vyloučen, a to nejčastěji pro neplacení členského příspěvku, nebo za výtržnost a urážku způsobenou v opilosti. Stalo se to asi proto, že většina členů žila ještě ve finanční tísni a dále sehrál tu neblahou a zhoubnou úlohu vliv alkoholu. Neměli to tedy vedoucí funkcionáři sboru nijak lehké, aby udrželi a nerušenou činnost sboru.“

1891
V tomto roce byly provedeny změny ve výboru. Učitel Šimon Němec měnil své působiště, odešel na místo školního inspektora, a proto musel být nahrazen novým velitelem. Za jeho vysoce ceněnou práci pro sbor byl jmenován jejím čestným členem a čestným členem byl zároveň jmenován i Antonín Šťúr, evangelický farář z Hodslavic. Na místo velitele byl jmenován Jan Macháč, který byl ve funkci 2 roky. Ke změně došlo rovněž ve funkci starosty sboru, ze které odstoupil starosta obce Jan Bartoň a na jeho místo byl zvolen Jan Mička č. 83. Od tohoto roku vznikla při sboru nová funkce, a to sborový sluha. Ten několikrát do roka obcházel všechny členy, vybíral členské příspěvky, pozíval členy na schůze apod. Dostával za tu práci roční odměnu 5 zlatých.

1892
V roce 1892 měl sbor 72 činných členů, 5 členů přispívajících a 2 členy čestné. Ve výboru došlo pouze k jedné změně, a to za odstoupivšího jednatele Jana Urbana byl zvolen František Macíček č. 10. V září toho roku vznikl požár u Františka Géryka č. 18, při které shořela kůlna, hasiči přesto zachránili svým zásahem vozy, desky a dřevo a budovu, která byla v blízkosti hořící kůlny.

1893
I v tomto roce došlo ke změnám ve výboru. Starostou byl zvolen Jan Mička č. 83, velitelem učitel Karel Perna, místovelitelem Josef Géryk č. 37, jednatelem František Macíček č. 10 a pokladníkem František Mička č. 134. V tomto roce bylo vyloučeno několik členů pro neplacení členských příspěvků a byl vypracován přísný řád, podle kterého byl vyloučen ten člen, který se nezúčastnil bez omluvy několika cvičení. Když však někdo vyvolal rvačku nebo výtržnost, byl vyloučen podmínečně, a to na dobu jednoho roku. Vyskytly se ale i případy nepoctivého jednání, kdy např. jeden funkcionář vyzvedl ze záložny 25 zlatých, ale sboru toto neoznámil. A takových případů bylo víc. Dle účetní knihy nezaplatilo v tomto roce členské příspěvky 17 členů, proto byli vyloučeni. V tomto roce byla v obci provedena sbírka na hasičské potřeby. Není ale uvedeno, kolik peněz se podařilo vybrat. Anály ale uvádějí, že pozůstalým po aktivním členu bylo vypláceno na pohřebné 10 zlatých. Za vyčištění stříkačky byla odměna 40 krejcarů. V tomto roce byla kromě hasičského plesu uspořádána valašská svatba.

1894
A zase došlo ke změnám ve výboru. Starostou byl zvolen František Gold č. 225 (tuto funkci vykonával až do roku 1911), velitelem Karel Perna – učitel (který však brzy na to ze sboru vystoupil a za něj byl na mimořádné valné hromadě zvolen velitelem Josef Hoďák č. 14), místovelitelem Josef Géryk č. 37, jednatelem Frant. Černoch č. 75 a pokladníkem Frant. Mička č. 154. V tomto roce byla zakoupena 1 berlovka za 18 zlatých.

1895
Za čestného člena sboru byl přijat pan farář Antonín Pavlík ze Životic u Nového Jičína. Sbor začal rovněž ze spolkové pokladny půjčovat peníze na 5% úrok. Po schválení první půjčky se o půjčku hlásilo mnoho členů. Podle zápisů tím ale spolku vznikaly velké „potíže a nesnáze s vymáháním půjčených peněz, které často musely být vymáhány soudně.“

1896
Tentokrát byl zakoupen 1 hasičský žebř za 20 zlatých a bylo usneseno pokrýt střech hasičské zbrojnice plechem. Nic jiného podstatného se nestalo.

1897
V roce 1897 byl čestným členem jmenován E. Havránek – řídící učitel v Mořkově. Od tohoto roku byl přebytek spolkových peněz ukládán do nově založeného záloženského a spořitelního spolku tzv. Reiffeisenky v Mořkově. Ve výboru spolku nenastaly až do roku 1904.

1898
V roce 1898 byla dána výpověď spolkovým hudebníkům, kteří byli vyzváni, aby vrátili peníze, které sboru dlužili a rovněž tak bývalý pokladní, který dlužil i s úroky již 105 zlatých. V listopadu t.r. vznikl v obci požár. Byly zakoupeny 2 lucerny.

1899
V roce 1899 bylo zakoupeno 5 svítilen, opasky a 1 hasičská sekyrka. Byl podán návrh na založení kroniky a byla zakoupena kniha v ceně 4 zlatých a 10 krejcarů.

1900
V roce 1900 se označení peněz změnilo a místo zlatých se začaly používat koruny a místo krejcarů haléře. A hned v tomto roce byla dvěma členům, kteří byli zraněni při střílení z hmoždířů, vyplacena podpora, jednomu 10 K a druhému 4 K. A bylo zakoupeno 5 přilbic a 5 luceren. V období let 1900 až 1910 byl výbor sboru stabilní a nedošlo ke změnám funkcionářů. Nakupoval se průběžně hasičský materiál

1901
Byly nakoupeny dvě berlovky a lékárnička a byl postaven sloup na sušení hadic po cvičení s vodou nebo po požáru. V roce 1901 vypukl požár na parní pile tereziánského velkostatku v Mořkově.

1902
V roce 1902 byly opět nakoupeny dvě berlovky, hasičský žebř a 40 m hadic. Za 4 ks plácaček bylo zaplaceno 9 K 60 hal.

1903
Od roku 1903 byla jednateli a pokladníkovi spolku vyplácena roční odměna 5 K. V tomto roce ale byl učitelem Karlem Pernou záměrně vypuštěn člen, který dlužil sboru značný obnos peněz a po zjištění této skutečnosti byl dlužník do seznamu dlužníků opět zapsán.

1905
Dne 5. srpna 1905 vypukl v obci největší požár za dobu trvání hasičského sboru. „Za žhavého letního odpoledne počalo hořet v č. 25. Lidé byli na poli. Následkem sucha byl nedostatek vody a tak silný jižní vítr rozdmýchal požár, který zakrátko zachvátil 9 domů, které vyhořely do základů. Vyhořela tato čísla: František Pítr č. 21, František Kyselý č. 22, Jan Černoch č. 15, Jan Mach č. 23, Jan Kučera č. 25, J. Černoch č. 55, František Kyselý č. 46, Josef Černý č. 47 a Jan Černoch č. 48. Na pomoc přispěchaly hasičské sbory ze Životic u Nového Jičína, Hodslavic, Veřovic a Žiliny u Nového Jičína.“ Ze sboru byli vyloučeni dva členové, jeden za urážku členů sboru a druhý za zabití.

1906 – 1907
V roce 1906 se začalo s osvětou a byla uspořádána první přednáška na téma „Předcházení požárů“. Hned v následujícím roce to byla přednáška MUDr. Turka z Hodslavic na téma „O poskytování první pomoci“, které se v Hodslavicích zúčastnilo 5 členů sboru. V letech 1906 a 1907 bylo ze sboru vyloučeno za neplacení příspěvků celkem 19 členů.

1908
V roce 1908, po několika letech shánění finančních prostředků, byla mezi občany uspořádána sbírka. Bylo vybráno celkem 1550 K a za tento obnos byla zakoupena dvoukolová stříkačka na tlak a sání od firma Smékal v Čechách pod Kosířem. Zároveň bylo rozhodnuto postavit novou zbrojnici na parcele č. 35 na horním konci vesnice, 405 m dlouhou a 3 m širokou, z cihel a krytou křidlicí.

1910
V roce 1910 byl místo velitele Josefa Géryka č. 37 zvolen Jan Horák č. 27. 1912 – 1914 V roce 1912 byl zvolen nový výbor: starosta František Černoch č. 61, velitel Jan Horák č. 27, místovelitel Jan Bartoň č. 102, jednatel František Mička č. 154 a pokladník Jan jeřábek č, 123. Jako člen byl přijat učitel Bohumír Parma.

1913
V roce 1913 bylo rozhodnuto používat nové signály.

1914
V roce 1914 slavil sbor 25. leté trvání výletem, na kterém byli vyznamenáni medailí zakládající členové sboru. O vypuknutí války není v zápisech zmínka a o povolení valné hromady se muselo žádat c. k. hejtmanství. Na ni bylo rozhodnuto, po dobu války nekonat volby.

1915
Bylo vydáno provolání, aby rodiny členů, kteří byli na vojně, byly podporovány a jim se všemožně pomáhalo. Snažili se, aby do sboru byl získán dorost. Světová válka se rozrostla do nevídaných rozměrů a vyžadovala si nových obětí. Persekuce českých lidí najatými náhončími rostla, a to hlavně proti těm, kteří byli proti válce a proti rakouskému mocnářství. A tu teprve si lidé uvědomili, že jsou Češi a jeden druhému musí pomáhat. Poprvé se v zápisech objevuje slovo „bratře“.

1916
V roce 1916 byl řídící učitel František Dušek pověřen, aby do sboru získal dorost a tento cvičil.

1917
V roce 1917 „Okresní hejtmanství dalo příkaz, aby byli ihned do požární služby zařazeni 16. letí a všichni muži schopni služby. Přihlásilo se jich 34. Ale přesto, že dlouhotrvající válkou se rozmohla bída a byl velký nedostatek potravin, lidé věřili, že Rakousko – Uhersko tuto válku prohraje, neutuchl zcela kulturní život. Divadelní kroužek sboru cvičil ochotnické divadlo, které bylo sehráno 18. prosince t.r.“ Dne 10. prosince vypukl v tehdejším obecním hostinci požár a v krátké době prohořela střecha a zřítila. Zůstaly pouze holé zdi. Tehdejší nájemnice, Marie Šeděnková, jejíž muž krátce před tím padl ve válce, nezachránila kromě holého života a tří dětí, vůbec nic.

1918
„Válka znamenala hrubý zásah do života obce a sboru. Válečné útrapy stále více doléhaly na obyvatele. V obci a ve sboru přibývalo jmen padlých a nezvěstných otců a synů. Bezohledně se prováděly rekvizice zemědělských plodin, konaly se válečné půjčky a sbírky. Bída a hlad stupňovaly nenávist k c. k. habsburské monarchii. Proto bylo ukončení této strašné první světové války a vyhlášení samostatné Československé republiky přijato s velkým nadšením a radostí. Český národ zaplatil této válce krvavou daň. Padlo v ní 17 občanů obce Mořkova a mnoho dalších se vrátilo s podlomeným zdravím a s trvalou invaliditou po následcích těžkých zranění. Po 300. leté porobě byl opět český národ svobodný a měl svůj stát, Československou republiku. 10. listopadu se konala mohutná oslava jejího vzniku. Obcí prošel s hudbou velký průvod, kterého se zúčastnili v plném počtu také členové sboru. Zasázeny byly u vchodu školy 2 pamětní lípy“.

1919
V roce 1919 byl zvolen starostou sboru bratr Jan Horák č. 27. Rovněž se konaly oslavy 30 let trvání sboru, a to výletem a zábavou. Na výletě bylo vybráno 6.437,- Kč.

1920
V roce 1920 byl u sboru založen samaritánský oddíl a byla ustavena skupiny Omladiny. A opět bylo vyloučeno 8 členů pro neplacení členských příspěvků.

1921 – 1922
V letech 1921 a 1922 nejsou v análech vedeny žádné záznamy.

1923
V roce 1923 byl starostou sboru zvolen František Černoch č. 61. V tomto roce bylo postaveno hasičské leziště stavitelem Mojžíškem z Nového Jičína. Cena byla 1.000,- Kč a 3 m3 kulatiny potřebné na stavbu daroval tereziánský velkostatek z Nového Jičína.

1926
V roce 1926 vypukl 7. ledna požár v domku č. 122. Oheň nebyl dlouho spatřen, až začala hořet myslivna č. 1. Objekt pak vyhořel do základů. V roce 1928 se řešilo zejména hulákání a výtržnosti ve sboru. Na tom základě pak byli vyloučeni dva členové pro opakované výtržnosti na hasičských výletech.

1929
V roce 1929 vstoupil do sboru řídící učitel v Mořkově pan Otakar Kopecký. V tomto roce vznikl v prosinci požár v domě Josefa Černého č. 47, když na půdě byly dvě děti. Tento požár skončil tragicky, protože pětiletý chlapec uhořel. Při hašení požáru za pomoci hasičů ze Životic byli rovněž zraněni dva členové, a to br. Josef Jeřábek č. 123 a br. Jan Kyselý č. 166.

1930
V roce 1930 měla činnost sboru velký přesah až krajského rozměru, protože ve 21. čísle časopisu Náš kraj „byl hrubě napaden nepravdivými a vymyšlenými zprávami výbor sboru a ten žádal dotyčný časopis o odvolání této zprávy“. Jak to dopadlo, jsem se bohužel nedočetl.

1931
V roce 1931 byl do obou zbrojnic doveden elektrický proud

1932
V roce 1932 shořela u domu č. 100 dřevěná stodola.

1933
Od roku 1933 se ve sboru začala rozrůstat osvětová a kulturní činnost, byl založen pěvecký kroužek, jehož vedením byl pověřen pan Václav Pinkava. Bylo rozhodnuto pořádat každý rok dvě zábavy a v rámci plesu byla pořádána dobrovolná sbírka pro účely sboru. Byl rovněž podán návrh na zakoupení knihy pro vedení sborové kroniky, a to již druhý. Poprvé se tak stalo v roce 1900. Pan Pinkava podal návrh na zakoupení motorové stříkačky. Peníze na nákup byly získány z obecní honitby. V obci v tomto roce řádil pyroman. Již 8. ledna vyhořela stodola Jana Rýce s veškerými zásobami a hospodářskými stroji. Dne 18. dubna shořel do základů domek Rozálie Rýcové č. 269 a 1. května shořela stodola rolníka Jana Mičky č. 89 a 20. července vyhořel dřevěný domek Anny Černochové č. 223. Do základů vyhořely domky Jana Černocha č. 302 (16. září), Františka Kyselého č. 156 (29. září) a Jana Kyselého (2. prosince). Tento nebývalý počet požárů v jednom roce přiměl sbor, aby požádal obec o příspěvek na čištění stříkačky po požárech.

1934
V roce 1934 převzal funkci vzdělavatele pan Václav Pinkava č. 33. Sbor získal novou hudbu, kterou vedli Karel Hoďák a František Navrátil. I v tomto roce vznikl požár, a to v domku č. 2, který se však podařilo uhasit.

1935
Bratr Václav Pinkava byl v roce 1935 pověřen vedením sborové knihovny.

1936
V roce 1936 po pro nemoc odstoupivším starostovi Františku Černochovi č. 61 převzal funkci Jan Horák č. 27.

1937
Na Valné hromadě v roce 1937 byl pak starostou zvolen Jan Pítr č. 122. V tomto roce odešel z funkce po 41 letech jednatel sboru František Mička č. 35. Odešel z funkce roztrpčen, což vyplývá z jeho poznámky, kterou ve svém posledním zápise učinil. Uvádím doslovně: „Bratři, já vám děkuji za vyznamenání, kterého se mi za moji 41 letou práci dostalo. Přeji vám té radosti, mějte se dobře“. Zdá se, že jeho dlouholetá práce nebyla tentokrát sborem oceněna. V této době docházelo mezi členy často k rozporům a nedorozuměním, kde se hlavně funkcionáři stali terčem pomluv a křivých obvinění.

1938
V roce 1938 byla na Valné hromadě podána rozsáhlá zpráva vedoucím samaritánského oddílu Františkem Rýdlem. První pomoc byla poskytnuta občanům v 70 případech, z toho byly 3 případy těžké a 3 případy s nakažlivou nemocí (záškrt). Samaritánská oddíl měl 12 členů. 7 mužů a 5 žen. V tomto roce se rozhodovalo o stavbě nové hasičské zbrojnice, byl dokonce vypracován plán výstavby, z čehož však sešlo, protože po Mnichovské dohodě bylo odstoupeno pohraničí německým fašistům a realizace výstavby nemohla být uskutečněna.

1939
Po 15. březnu 1939 po obsazení republiky Němci se politický život v obci zastavil. Obyvatelé byli šikanováni pokutami a posíláni na nucené práce do Německa. V tomto těžkém roce došlo i k vážnému rozporu mezi členy sboru, ale hlavně mezi funkcionáři. Na Valné hromadě byl zvolen výbor, v jehož čele byl starosta Jan Rýdl č. 284. Skupina členů si však vynutila novou mimořádnou Valnou hromadu, které se zúčastnili rovněž župní funkcionáři, kteří se snažili situaci ve sboru uklidnit, což se jim však nepovedlo. Byl zvolen nový výbor, v jehož čele stanul starosta Jan Pítr č. 112. Sbor měl tedy dva výbory a dva starosty, situace se stala kritickou. Byla proto svolána další mimořádná Valná hromada za přítomnosti župního místostarosty a dalších okresních a okrskových funkcionářů, kteří apelovali na členy, aby se dohodli, nechtějí-li rozbít sbor. Členové a funkcionáři se nakonec dohodli a starostou sboru byl zvolen Jan Rýdl a místostarostou Jan Pítr. Toto rozhodnutí bylo stvrzeno podáním ruky a nový výbor byl sestaven z obou stávajících výborů. Sbor nechtěl zůstat pozadu ve svém vybavení, a proto byla podána žádost Kravařské župě č. 2, že hodlá zakoupit novou stříkačku. Žádost byla kladně vyřízena, a tak Hasičské výrobní družstvo převzalo starou stříkačku na protiúčet a dodalo sboru novou motorovou stříkačku za 18.000,- Kč a k tomu 120 m hadic. Ačkoliv sboru chybělo ještě 1.500,- Kč, byla stříkačka dodána v tomto pro sbor jubilejním roce 50. výročí založení. V tomto roce byla zlikvidována Kravařská župa a byla připojena k župě Pagáčové. Sbor musel žádat okresní úřad ve Valašském Meziříčí o povolení ponechat v obci pro potřeby hasičů jeden pár koní. Na obou zbrojnicích musely být umístěny nápisy německo-české.

1940
Na začátku války se ještě v roce 1940 snažil bratr Heřman Blaheta udržovat v obci alespoň nějaký kulturní život. S hasičskou omladinou nacvičil divadlo, které pak bylo sehráno v dubnu na jevišti Katolického domu, a kterého se zúčastnilo 250 diváků. A Heřman Blaheta taky založil a vedl mužský pěvecký sbor, který zpíval na pohřbech zemřelých hasičů. Rovněž byla v obci provedena sbírka na motorovou stříkačku, při které se vybralo 1.394,- Kč. V březnu t.r. vypukl požár na pile Jana Kyselého č. 80, při kterém se podařilo zachránit pouze obytné budovy.

1941
V roce 1941 se ještě ve sboru ustanovili vedoucí dorostu (Josef Jančálek č. 94) a vedoucí žen (Aloisie Hoďáková č. 143).

1942
Od roku 1942, kdy narůstala perzekuce obyvatelstva, začala upadat i práce ve sboru. Volby se po čas války nekonaly a Valných hromad se účastnilo jen několik členů. Byla však zřízena poplachová služba, protože přibývalo náletů.

1944
V roce 1944 ustal veškerý kulturní život a výbor až na drobné výjimky rovněž nepracoval.

1945
Od začátku roku 1945, kdy bylo zřejmé, že německá vojska ustupují, táhly kolony Němců od Veřovic přes Mořkov, na Hodslavice a dále směrem na západ. Ve škole se od února přestalo vyučovat, protože Němci zabrali školu, ve které zřídili polní lazaret. Ve třídách byly sraženy lavice a zbytek byl vystlán slámou. V jedné třídě zůstal pouze stůl, tak tam byl zřízen operační sál. A protože nešel elektrický proud, svítilo se zde provizorními svíčkami – plechovkami naplněnými parafínem s knotem. Tato provizoria se stala málem osudnou, protože v pět hodin ráno, dne 6. května nastal ve škole podezřelý klid. Dva bratři, a to Heřman Blaheta a František Volf, kteří bydleli v zadním traktu školy, se šli do školní budovy přesvědčit, co se děje. Školní třídy však již byly prázdné. A v jedné třídě objevili již hořící lavici od převrhlé provizorní svíčky. Oheň se však na všudypřítomnou slámu ještě nedostal, a tak se začínající oheň podařilo uhasit. Kolem jedenácté hodiny začal útok Rudé armády na fašistické pozice ve směru od Veřovic. Na horním konci obce měli Němci zakopána kulometná hnízda a několik děl. Při přestřelce byl dělostřeleckým granátem zasažen dům Jana Mičky č. 368, který vyhořel do základů. Střepinou z dělostřeleckého granátu byl zabit devítiletý chlapec, syn J. Kunce č. 9. Boje skončily okolo páté hodiny odpoledne, kdy se podařilo prolomit houževnatý odpor Němců. Zahynul rovněž sovětský voják Ilja Karaměnko Pjotrij. Jemu a ostatním občanům, kteří se za okupace stali obětmi fašistického režimu, byly v den znárodnění klíčového průmyslu 28. října 1945, odhaleny pomníky na trvalou paměť. A ve sboru se začalo žít znovu. Hned 8. července 1945 se konala Valná hromada, na které byl starostou sboru zvolen Jan Rýdl č. 284, místostarostou Jan Macháč č. 19, velitelem Jan Pítr č. 112, místovelitelem František Bartošek č. 265, jednatelem Jan Kyselý č. 80, pokladníkem Jan Jeřábek č. 123, vzdělavatelem učitel Heřman Blaheta. Do výboru byli dále zvoleni František Rýc č. 3, Jiří Kyselý č. 214, Václav Pinkava č. 33 a Jan Pítr č. 187. Kromě toho byli zvoleni četaři a místočetaři jednotlivých čet. Samaritánským četařem byl zvolen Karel Hoďák č. 127 a v říjnu pak od něj tuto funkci převzal Valter Volf č. 364. Ještě tohoto roku se konalo hasičské cvičení s hasičským výletem. Z toho byl čistý přínos 34.355,- Kč, který byl věnován na postavení nové hasičské zbrojnice. V době těsně po válce sborová činnost se opět rozběhla.

1946
Hned v lednu 1946 se konal první hasičský ples, který měl vysokou návštěvnost. Také konečně po dlouhých letech mohla být uskutečněna touha po postavení nové hasičské zbrojnice. K tomu účelu byla zvolena stavební komise, která na realizaci dohlížela. Taky bylo zakoupeno 10 obleků a na zakoupení hadic byla rezervována částka 10.000,- Kč. Členové, kteří již aktivně necvičili byli přeřazeni mezi přispívající a platili členské příspěvky pouze 10,- Kč ročně, aktivní členové pak 20,- Kč ročně.

1947
V roce 1947 bylo zakoupeno 5 ks cvičných masek a velitel sboru, bratr Jan Mička č. 379 zajel osobně do Čech pod Kosířem, aby zde osobně vyzvedl náhradní díly pro opravu motorové stříkačky. Za čestného člena byl do sboru přijat pan frarář Miloslav Nedbal. V tomto roce se konal zemský sjezd hasičstva v Trenčíně, kterého se zúčastnili starosta sboru Jan Rýdl č. 284 a Jiří Kyselý č. 214.

1948
V roce 1948 došlo k malým změnám ve výboru. Nakoupilo se však 10 přilbic, 30 pracovních obleků, 5 obleků vycházkových a 10 obleků pro ženy. A do sboru se přihlásila 4 děvčata. Vstupné na hasičský ples bylo zvýšeno na 20 Kč za osobu. Hasiči zase začali hrát divadlo, a tak se 18. dubna v Katolickém domě opět hrálo divadlo. Dne 11. září, na schůzi správního výboru, byla povstáním vzdána posmrtná vzpomínka prezidentu republiky, Dr. Edvardu Benešovi.

1949
Po druhé světové válce stále výrazněji vzrůstal význam místního hasičského sboru a brzy se ukázala nutnost uvažovat o vybudování nové požární zbrojnice. Tuto myšlenku vnucovala i nová motorová stříkačka a nákladní vůz, které neměly řádného umístění pro uskutečnění smělé myšlenky byl získán MNV v Mořkově a brzy se přikročilo k činu. Výměnou se získalo stavební místo na zahradě Čeňka Kunce, č. 7. Dne 13. února byl ustaven stavební výbor stavby hasičské zbrojnice z těchto členů: Jan Rýdl, č. 284 předseda, který měl na stavbě největší zásluhy, Jan Macíček, č. 260, Jan Kyselý, č. 80, Josef Géryk, č. 337, František Kyselý, č. 213, František Bartošek, č. 265, Jan Pítr, č. 112, Jan Macháč č. 19, a Josef Jančálek, č. 94. Za vzorné spolupráce občanů byla stavba zahájena slavnostním posvěcením základního kamene. Mnozí projevili nevšední zájem i značnou finanční pomoc. Tak například ředitel školy ve výslužbě Karel Svoboda daroval na stavbu zbrojnice 1000 Kč, br. František Janyška, předseda okrsku daroval 1200 Kč a Ludvík Chrobák, okrskový vzdělavatel 1500 Kč. Všichni výše uvedeni, včetně pana stavitele Gajovského byli jmenováni čestnými členy sboru. K šedesátiletému jubileu hasičského sboru v Mořkově byla v tomto roce uspořádána slavnost, při níž za velkého shromáždění místních i sousedních občanů byla otevřena a svému účelu odevzdána nová, krásná budova požární zbrojnice. Projev měl bratr předseda Jan Rýdl, předseda MNV Josef Filip a František Janyška, předseda okrsku. Předseda MNV odevzdal klíč br. Janu Rýdlovi, předsedovi sboru, který jej předal veliteli sboru br. Janu Pítrovi a tím mu odevzdal dům do správy. Na výstavbě nové hasičské zbrojnice se podílelo velké množství místních občanů, kteří odpracovali tisíce brigádnických hodin. Ze sborové pokladny bylo na výstavbu dáno 50.000,- Kč. V tomto roce zemřeli významní členové sboru, a to: br. František Dušek, bývalý vzdělavatel, br. František Hromádka, čestný člen sboru z Hodslavic a členové sboru se rovněž zúčastnili pohřbu zdejšího faráře a konsistorního rady Klementa Klusala. V tomto roce vypukl požár v domku Františka Rýce, č. 368, který zapálil blesk a dům vyhořel do základů.

1950
Ve výboru byly prováděny změny. Např. jednatel Jan Kyselý, č.80 zažádal o půlroční dovolenou z vážných důvodů. Jeho funkci vykonával br. Čeněk Kyselý, č. 317 a posléze br. Karel Mach, č. 50. 12. prosince se pak do funkce vrátil br. Jan Kyselý. Sbor daroval Sdružení rodičů částku 1.000,-. Kč. Od p. Pavelky, obchod se železem v Novém Jičíně byl zakoupen nákladní automobil v ceně 95.000,- Kč.

1951
Byl zvolen nový výbor: Jan Rýdl, č. 284 – předseda Jan Mička, č. 273 – místopředseda Jiří Mička, č. 379 – velitel František Kopecký, č. 33 – jednatel a kronikář Josef Jančálek, č. 94 – pokladník a matrikář Heřman Blaheta – kulturní referent Valter Volf – referent samaritánů František Černoch, č. 70 – referent dorostu Anna Bartoňová, č. 115 – referentka žen Br. Heřman Blaheta a br, František Kopecký věnovali sboru každý 2.000 Kč, který měli obdržet za kurzovné při absolvování autokurzu. V tomto roce se rovněž změnil název sboru a zněl: „Československý svaz požární ochrany“. Změnily se rovněž názvy některých funkcí, např. Starosta na předsedu, místostarosta na místopředsedu a ostatní funkce byly nazývány referenty, a to podle oblasti působení.

1952
Byl nakoupen materiál na vybavení sboru (boty, hadice apod.). Při technické prohlídce v Novém Jičíně bylo nákladní auto uznáno za nezpůsobilé a oprava stála 6000,- Kč. 25. května se 10 členů sboru zúčastnilo národní brigády na výstavbu Hrabyně, která byla při osvobozovacích bojích v roce 1945 těžce poškozena.

1953
Sbor se zavázal odpracovat 350 brigádnických hodin ve prospěch výstavby obce. Poprvé za existence sboru byl uspořádán výlet v lese, na místě zvaném „Na strážnici“.

1954
V tomto roce členové obdrželi nové členské legitimace, které se při úmrtí nebo ukončení členství člena musely do tří dnů vrátit na okresní požární výbor. Za účasti 6 sborů byla v červnu uspořádána slavnost k 65. výročí vzniku sboru.

1955
Ve výboru nastala změna, br. František Kopecký se vzdal funkce jednatele pro dálkové studium a pro přípravu žactva na I. celostátní spartakiádu. Jednatelem se stal br. Karel Mach, č. 50. Br. Velitel Jiří Mička obdržel vyznamenání „Vzorný požárník“. Zemřel čestný člen sboru František Janyška.

1956
Z výboru odešel dlouholetý vzdělavatel br. Heřman Blaheta, nastoupil totiž do Drnholce n. Lubinou do funkce ředitele školy. V tomto roce bylo z mladých členů sestaveno družstvo, které se na okrskové soutěži umístilo na 1. místě. Na byt ve zbrojnici byly podány 2 žádosti. Hlásili se br. Valter Volf a br. Antonín Rýdl. Při hlasování ve výboru byl byt přidělen poměrem hlasů 6:4 br. Volfovi. Ten se však dobrovolně bytu vzdal ve prospěch Antonína Rýdla, a to proto, že A. Rýdl byl již ženatý a měl děti.

1957
Ve výboru sboru se objevují nová jména, a to: Josef Pop, č. 313 jako referent prevence, Josef Cabák, č. 68, Božena Křížková, č. 339, referentka žen. Sbor měl v roce 1957 121 mužů, 1 ženu, 9 dorostenců a 15 dorostenek. V tomto roce se podařilo dosáhnout v našem sboru největšího vybavení v požární technice. Krajský národní výbor v Ostravě na doporučení okresní inspekce PO propůjčil našemu požárnímu sboru plně vybavený dopravní automobil DVS 8. Teprve nyní mohla naše jednotka kdykoliv zasáhnout při požáru nebo živelních pohromách s plným úspěchem.

1958
Hlavním úkolem v tomto roce bylo ustavení nového družstva mladých a oprava zbrojnice č. 2, která byla přestavěna. Na požární auto byla zakoupena siréna a dva ohřívače do zbrojírny.

1959
V tomto roce sbor oslavil 70. let trvání, a to okrskovým cvičením, při kterém bylo oceněno 12 členů sboru diplomy krajského a okresního výboru požární ochrany. Rovněž ve výboru došlo ke změnám. Předsedou byl zvolen Jan Rýdl, č. 284, velitelem Josef Hoďák, č. 14, jednatelem Karel Mach, č. 50, organizačním referentem Jan Černoch, č. 352, preventistou Jaroslav Koleček, č. 412, kulturním a propagačním referentem František Kopecký, technickým referentem Antonín Rýdl, č. 385, referentkou mládeže Marie Mičková, č. 7 a pokladníkem Josef Jančálek, č. 94. Na trati Mořkov – Veřovice byl od jiskry z parní lokomotivy zapálen dřevěný most na Zuberkách, který byl zlikvidován.

1960
Na výroční členské schůzi se vzdali funkcí z důvodu vysokého věku dva dlouholetí funkcionáři, a to předseda Jan Rýdl a jednatel Karel Mach. Sbor jim za dlouholetou práci poděkoval. Na výborové schůzi byla řešena povrchnost a nízká kázeň družstva dorostu, proto bylo rozhodnuto, že cvičení se budou účastnit i někteří starší bratři a pozvedla se tak kázeň. V srpnu t.r. vyhořel do základů rodinný domek Františka Macíčka, č. 34, který zapálil pětiletý chlapec, který si ve stodole hrál se zápalkami.

1961
Za předsedu sboru byl zvolen Jan Mička, č. 273 a jednatelem František Černoch, č. 391. Bylo usneseno zbourat starou zbrojnici, kvůli nevyhovujícímu stavu a na jejím místě na Horním konci postavit prodejnu.

1962
V tomto roce byla ustavena dvě družstva mužů, jedeno družstvo žen a dvě družstva žáků. Velitelem družstva žen byl zvolen Ladislav Horák. V tomto roce bylo nejvíce kulturních akcí o založení sboru. Divadelní odbor vedl učitel František Kopecký a Jan Mach. V rodinném domku Františka Bartoška, č. 265 vypukl požár, který způsobil blesk. Dům vyhořel do základů, protože družstvo hasičů dojelo k požáru pozdě. V obci nešel proud a nefungovala ani siréna. Navíc v Mořkově nebyl přítomen ani jeden strojník, který by mohl stroj obsluhovat. Aby se situace neopakovala, byli vyškoleni další čtyři strojníci.

1963
V tomto roce se ve sboru nic zvláštního neodehrálo.

1964
Výbor sboru se začal rozrůstat, v tomto roce měl 33 členů. Celkový stav členů byl 177 mužů a 24 žen. Sbor si získal v době, kdy již slavil 75 let od založení, přízeň občanů. Jak uvádí hasičská kronika: Během těchto 75 let existence sboru se vystřídalo mnoho členů. Odešli staří a na jejich místa nastoupila mladá generace. Měnili se členové, měnila se požární technika, co však zůstalo nezměněno je základní myšlenka a poslání: být připraven a pohotový pomoci bližnímu a vlasti. V tomto roce bylo postaveno koupaliště, na jehož výstavbě se nemalou měrou podíleli i členové sboru. Koupaliště slouží občanům, ale i lidem ze širokého okolí. Navíc obec měla zajištěnu požární nádrž v případě potřeby při požáru. Zlatou a stříbrnou medailí byli vyznamenáni dva zasloužilí členové – čestný předseda Jan Rýdl a Čeněk Kyselý.

1965 – 1966
Sbor měl již 208 členů. Předsedou zůstal Jan Mička č. 273, velitelem byl zvolen Jan Mička, č. 1. Přes tento vysoký stav členské základny se řešilo, že aktivních členů je asi jen třicet. A i v těchto létech bylo secvičeno divadlo a úspěšně hráno dílo „Babička“.

1967
V roce 1967 měl výbor 22 členů. Kromě plesu a karnevalu s výletem byl uspořádán zájezd do jižních Čech.

1968
V roce 1968 měl výbor 21 členů. Zájezd byl uspořádán tentokrát do Čech severních. O ostatních událostech v obci se kronika nezmiňuje.

1969
V roce 1969 měl výbor již 25 členů a předsedou zůstal Jan Mička a velitelem Josef Hoďák. Sbor měl 181 členů, z toho bylo 171 mužů a 10 žen. Dále bylo evidováno 24 dorostenců a 26 žáků. V tomto roce slavil sbor 80. leté výročí od svého založení. Aby oslavy proběhly důstojně, byl ustaven organizační výbor oslav, který vedl čestný předseda Jan Rýdl, což bylo zárukou, že se oslavy povedou, což se taky stalo. Při hodnocení uplynulých 80. let činnosti bylo konstatováno, že sbor zasahoval u 31 požárů v obci, dále u požárů a při povodních v okolních obcích Životicích, v Hodslavicích, v Hostašovicích a ve Veřovicích – celkem 51 krát. O těchto pomocích však v kronice nejsou zmínky. Sbor získal v tomto roce nové vozidlo Tatra 805 a vozidlo Praga RN bylo vráceno na ONV Nový Jičín.

1970
Výbor organizace se rozrostl na třicet členů. Jenom pro připomenutí uvedu jména členů výboru, bez uvedení funkcí: Jan Mička (273), Jan Rýdl (284), Rudolf Černoch (306), František Černoch (391), Josef Hoďák (14), Antonín Rýdl (362), Jaroslav Koleček (412), František Macháč (324), Jan Géryk (147), Ladislav Černoch (479), Ladislav Heryán (363), Josef Šopík (385), František Jašek (479), Jose Eliáš (51), František Kyselý (442), Stanislav Hykel (500), Josef Macháč (421), František Bartošek (265), Josef Kyselý (428), Alois Kučera (428), František Lacina (285), Anna Macháčová (124), Jan Mička (439), Stanislav Číp (6), Josef Černoch ml. (388), Milan Tlčík, Vojtěch Vereš, Jan Macháč (324), Zdeněk Mička (63), Zdeněk Cabák (181). Členové sboru pomáhali při opravě budovy MNV, potažmo hasičské zdrojnice, kde opravili a natřeli střech a okapy a pomohli při instalaci ústředního topení. Rovněž byla provedena rekonstrukce a technické doplnění technikou u požárního automobilu. Prováděly se preventivní prohlídky domů. Při zásahu při požáru traktoru v JZD, od kterého začal hořet i přilehlý sklad pohonných hmot, došlo k nepříjemné nehodě. Při zásahu vybuchla i požární stříkačka a dodatečně bylo zjištěno, že došlo k neodbornému zásahu do stroje při jeho spouštění. Od požáru neodjel ani nákladní automobil, z důvodu prázdné nádrže na benzín. Odjel až po zapůjčení 20 l benzínu z JZD. Následně však bylo zjištěno, že v rezervní nádrži bylo ještě 45 litrů benzínu na ujetí asi 120 km. Jak k takové ostudě mohlo dojít, si čtenář při znalosti tehdejších poměrů, udělá sám. Byla přijata ale opatření, aby k takovým situacím nedocházelo, vč. založení vlastního požárního družstva v JZD.

1971
Sbor měl v tomto roce 173 členů, z toho 6 žen. Průměrný věk činil 46 let, z čehož plyne, že sbor začínal být přestárlý. Kronikáři uvádí, že aktivních členů bylo asi 32 %, ostatní jsou přispívající nebo přestárlí. Pravidelně, jednou měsíčně se konaly výborové schůze, na kterých byla účast téměř 90 %. Výbor řešil zejména množství požárních nádrží, které při velikosti obce již nebyly dostačující. Z Čs. Armády byl přidělen sboru vůz JR 132 s motorem Tatra 805 a náhradním motorem. Spotřeba byla 45 l/100 km! Za tento rok členové odpracovali na veřejných pracích přes 1100 hodin. Rovněž byly zavedeny žňové hlídky, kdy hlídku tvořil jeden člen sboru a jeden občan. Jak bylo zmíněno, sbor stárnul a tak v ZDŠ Mořkov však bylo založeno a provozováno 8 požárních kroužků s celkovým počtem 82 dětí. V tomto roce došlo ke sporu s MNV, kdy hasiči požadovali vybudování 10 splávků (požárních nádrží) na dolním konci na regulovaném Králově potoce. 17. července vypukl požár u Erlů, kde hořela stropní konstrukce. Požár byl díky rychlému zásahu zlikvidován za 6 minut.

1972
Předsedou sboru byl zvolen František Macháč č. 324, místopředsedou Rudolf Černoch č. 306, František Černoch č. 391, Josef Kučera č. 66 velitel a dalších 21 členů výboru. Ve výboru nebyla ani jedna žena. Čestný předseda Jan Rýdl č. 284 oslavil 75. narozeniny. Sbor pokračoval v pořádání kulturních akcí, ze kterých zisk byl použit na zájezd pro členy, na nákup dresů pro TJ Mořkov a příspěvek na oslavu MDŽ.

1973
Funkce předsedy se vzdal František Macháč a na jeho místo byl zvolen František Štěpančík č. 505. Na vlastní žádost odešel z funkce jednatele rovněž František Černoch. Sbor měl 169 členů, z toho bylo 6 žen. Pro nedostatek požárních nádrží, kdy jsou k využití pouze studny, 2 nádrže, 4 stávky a přes léto koupaliště je situace podle odpovědných členů výboru naprosto nevyhovující. V této době se začíná mluvit o potřebě vlastnit ve sboru cisternu. Je konstatováno, že se v tomto roce výrazně zlepšil výcvik požárního družstva. Rovněž žákovské družstvo mělo úspěch v celostátní hře „Plamen“. V kulturně-osvětové činnosti byly opět pořádány zábavní akce – ples a karneval s výletem. Výtěžek z těchto akcí byl, jakož i v předchozích letech ponechán na zaplacení hudby na pohřby zesnulých členů. Na Nový rok vypukl požár u Josefa Pítra č. 37. Zásah byl velmi obtížný, pro nedostatek vody a silný mráz a vítr. Některé nedostatky vyvážila obětavost členů. Při požáru byl elektrickým proudem zraněn Josef Macháč č. 421. Až do pozdních hodin byla prováděna opatření proti rozšíření požáru.

1974
Sbor měl 174 členů, z toho 11 žen. Byla přistavená část hasičské zbrojnice, kdy členové odpracovali 536 brigádnických hodin. Sbor oslavil 85. výročí od založení a při té příležitosti byli někteří dlouholetí členové oceněni OV ČSPO v Novém Jičíně. Velká pozornost byla věnována preventivním požárním prohlídkám v domech. Byly shledány jen nepatrné závady. A opět byla úzká spolupráce se ZDŠ Mořkov při získávání mladých požárníků. V tomto roce byl likvidován požár na dřevišti u skládky dřeva u nádraží. Škoda, přes to, že nebyla velká, mohla ale dosáhnout velkých rozměrů, protože dřeviště se nacházelo v blízkosti lesa.

1975
Počet žen ve sboru se zvýšil na 14 a sbor měl 177 členů. Věkový průměr klesl na 44 let. A pořádaly se obligátní akce, ples, karneval a výlet. Požár nebyl.

1976
Přesto, že se volby do výboru v tomto roce nekonaly, byl výbor rozšířen o dalších 6 členů. Při členské schůzi se přistoupilo ke zdravotnickému vzdělávání, které vedla zdravotní sestra Anna Géryková. Na výroční členské schůzi informovali br. Heřman Blaheta a Jan Rýdl o mravenčí práci při vedení Pamětní knihy (kroniky), kdy zpracovali přes 850 starých zápisů, které byly mnohdy velice špatně čitelné. S ohledem na zaneprázdněnost mladých členů požárního družstva při nepřítomnosti v obci a dopolednímu fotbalu, cvičili dorostenci společně s muži každou neděli ráno v 5 hodin pod vedením Josefa Hoďáka č. 14 a Ladislava Černocha č. 186. V kulturní a osvětové činnosti se při pořádání pravidelných akcí začali zvát i známé osobnosti, např. Martha a Tena Elefteriadu, Bob Frídl, Strouhalová sedmička či Miluška Voborníková a Petr Spálený. Přesto, že tyto akce byly mnohdy prodělečné, přispívaly k pozvednutí kultury v obci.

1977
V tomto roce se volby do výboru nekonaly, zůstal ve stejném složení. Byly však provedeny malé změny, zástupcem velitele se stal Josef Hoďák č. 14, Antonín Rýdl byl přeřazen do revizní komise a výbor byl rozšířen o Karla Schindlera č. 470. Sbor měl 174 členů, z toho 15 žen a věkový průměr byl vysoký – 54 let, z čehož začala vyvstávat naléhavá nutnost omlazení členské základny. Ani aktivita nebyla vysoká, členské schůze v červnu se zúčastnilo pouze 32 členů a listopadové Výroční členské schůze pak jen 52 členů a 8 hostů. Na ní se konaly volby výboru na rok 1978. Předsedou sboru byl zvolen František Štěpančík č. 505, místopředsedou Ladislav Černoch č. 159, velitelem Josef Kučera č. 66, jednatelem Ludmila Kyselá č. 428, pokladníkem byl zvolen Vratislav Hanzelka č. 122 a hospodářem Vladimír Heryán č. 363. Celkově měl výbor 19 členů a 7 aktivistů. Na této schůzi byli oceněni čestným uznáním i nejaktivnější mladí členové, a to: Jaroslav Hoďák č. 238, Pavel Horák č. 392, Miroslav Macháč č. 324 a Rostislav Macíček č. 34. V tomto roce slavili dva významní členové životní jubilea: čestný předseda Jan Rýdl – osmdesátiny a Vratislav Hanzelka – padesátiny. U těchto příležitostí jim byly výborem uděleny věcné dary. A byla vyřešena tíživá situace s nedostatkem požární vody pro případ požáru. Díky MNV a JZD Beskyd byla koncem roku zajištěna požární cisterna. V obci se stavělo Nákupní středisko, a 48 hasičů na jeho výstavbě odpracovalo 1157 hodin. Kromě toho se tehdy vykazovaly i ostatní odpracované hodiny při údržbě a správě vlastního majetku. Tady bylo odpracováno dalších 647 hodin. V roce 1977 psal zápis v Pamětní knize (kronice sboru) naposledy pan Heřman Blaheta, tedy jeden ze dvou iniciátorů založení této kroniky. Díky jemu a Janu Rýdlovi se dnes můžeme seznamovat s historií Sboru dobrovolných hasičů v Mořkově. Oběma patří naše úcta, i když dnes už nejsou dávno mezi námi. Čest jejich památce! Od roku 1978 se ujal psaní kroniky Jan Mička č. 439, kterou vedl do roku 1996. I on byl obětavý hasič a již není mezi námi. I jemu tedy díky za pokračování v tradici a zachování historie sboru v psané podobě. I jeho památce patří čest!

1978
V tomto roce se činnost zaměřovala opět na preventivní požární prohlídky obytných budov a požární žňové hlídky. Stálým členem, každonočním byl František Navrátil č. 199. V kulturní a společenské části se pořádal ples, tentokrát společně s Českým červeným křížem, protože byla krátká plesová sezóna a počet spolků v obci byl vysoký. V areálu koupaliště se konal karneval a v neděli požární výlet, na kterém byla sboru slavnostně předána hasičská cisterna, kterou předseda MNV Josef Macíček pokřtil šampaňským. Pak následovalo námětové cvičení s cisternou, za spoluúčasti sborů z Hodslavic, Hostašovic a Straníku.

1979
V roce 1979 se uskutečnily oslavy výročí 90. let od založení sboru. Slavnostní schůze se konala 15. 7. v Podhorské chalupě na koupališti a zúčastnilo se jí 73 členů a 31 hostů. Bylo vyznamenáno 42 členů. Po slavnostním obědě bylo uspořádáno námětové cvičení a požárnický výlet, na kterém vystoupili brněnští umělci s pořadem „všichni se ptají, komu to hrají“. V průběhu roku probíhaly preventivní prohlídky, za které byli vyzdviženi Jan Macíček č. 582 a Vladimír Heryán č. 363 a za MNV jim byl nápomocen Bedřich Horák č. 392. 8 členů výjezdového družstva se zúčastnilo školení k obsluze cisterny CAS 25 na Veřejném požárním útvaru v Novém Jičíně. Práce s mládeží se vyplatila, protože sbor měl chlapecké i dívčí žákovské družstvo, která se účastnila soutěže Plamen. V listopadu proběhla u sboru revize z Okresního výboru Svazu požární ochrany, ale nebylo shledáno žádných závad. V závěru zápisu z tohoto jubilejního roku je konstatováno, že se zvýšil zájem členů o činnost, což byla dobrá zpráva.

1980
Tento rok byl celkově neúspěšný, družstvo mužů téměř necvičilo a o soutěži se dozvědělo 3 dny před jeho konáním, velitel totiž nebyl přítomen na okresním školení, kde se termíny projednávaly. Rovněž dětské družstvo skončilo při hře „Plamen“ mezi posledními. Nesplnily se slíbené brigádnické hodiny při výstavbě Kulturního domu a při údržbě zbrojnice a vodních zdrojů. Celkově je tento rok hodnocen kronikářem jako neúspěšný.

1981
Nejmladší generaci „Mladých požárníků“ začal cvičit Jaroslav Hoďák spolu s dosavadní vedoucí Martou Macíčkovou. Oddíl měl 13 dětí a v okresní soutěži „Plamen“ se umístil v polovině soutěžících na 19. místě, což bylo podstatné zlepšení. Zlepšila se i činnost družstva mužů, což dokazovali při námětových cvičeních. Prověrkou byl rovněž zásah při zahoření v JZD, kde se družstvo o 12 mužích dostavilo za 5 minut. Škoda byla minimální a uchráněné hodnoty byly 135.000,- Kč, což na tehdejší dobu byla vysoká částka. Do bytu ve zbrojnici se nastěhoval Jaroslav Hoďák a stal se po Bohumilu Kovářovi novým domovníkem. Byl mladý, aktivní hasič, navíc s řidičským průkazem, takže byl pro sbor přínosem.

1982
Téměř celý tento rok pracoval výbor ve starém složení. Ke změně došlo až v listopadu na výroční členské schůzi. Tady byl do čela sboru zvolen Jiří Rýc č. 1. Velitelem sboru se stal Jaroslav Hoďák Zde si může pozorný čtenář všimnout, že od počátku vzniku Sboru dobrovolných hasičů v roce 1889 se starostové, později předsedové, jmenovali křestním jménem buď Jan, nebo František. Nový předseda Jiří Rýc tuto šňůru přerušil. To ale samozřejmě nebylo ani na závadu a ani to nemělo vliv na nic jiného. Jedná se pouze o zajímavost. V tomto roce způsobily děti při hře se zápalkami lesní požár, který sice díky rychlému zásahu nebyl rozsáhlý, ale zasahovali i hasiči z Nového Jičína a Hodslavic. Podařilo se sestavit družstvo starších a družstvo mladších žáků, kteří pod vedením Jaroslava Hoďáka a Marty Macíčkové dosahovalo sice průměrných umístění, ale oproti dřívějšku se jednalo o pokrok v aktivitě.

1983
V tomto roce oslavil sbor z Hodslavic 100. Výročí založení. Náš sbor obdržel na oslavy pozvánku od Karla Litavského – Hodslavjana, který pracoval na OV SPO. Družstvo žáků ztrácelo na kvalitě, protože pro množství akcí ve škole byl jejich výcvik minimální. Zato družstvo mužů bylo vycvičeno kvalitně, i když na soutěži v požárním sportu, který se konal v Mořkově na stadiónu, byli diskvalifikováni. Ne však pro chybný výkon, ale pro nedodržení výstroje. O jeho kvalitě svědčí i cvičný zásah v JZD, kde se do 3 minut sešlo 14 členů, a za 4,5 minuty byl proveden zásah! V roce 1983 se uskutečnil ples, předpouťová a pouťová zábava, letní karneval a požárnický výlet se cvičením na koupališti, štěpánskou zábavu a zájezd pro aktivní členy do Krkonoš.

1984
Všechny akce tohoto roku se konaly ve znamení oslav 95. letého výročí založení sboru. Sbor měl 149 členů a z toho 12 žen. Od roku 1983 členská základna klesla o 21 členů, a to z důvodů úmrtí (11), přestěhování (6) i vystoupení z řad členů (5). Při slavnostní schůzi k 95. výročí založení byla odměněna řada členů (52). V tomto jubilejním roce bylo snahou družstva mužů dosažení co nejlepších výsledků. Členové družstva se zúčastnili čtrnácti školení s průměrnou účastí 40 členů. Při okrskové soutěži se umístili na 3. místě a postoupili do okresního kola v Příboře, kde v silné konkurenci skončili na pěkném 9. místě. Při ostrém zásahu se družstvo mužů podílelo na likvidaci lesního požáru v Lichnově. V Mořkově toho roku nehořelo. Po technické stránce nastávaly problémy s autobateriemi na cisterně i na přenosné stříkačce PPS 12. MNV byl požádán o navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč na nákup nabíječky.

1985
V tomto roce byly odstraněny závada jak na cisterně, tak na požární stříkačce. Družstvo mužů zasahovalo při lesním požáru v oblasti Velkého Javorníku a při požáru restaurace ve Starém Jičíně. Zato žákovská družstva neuspěla v soutěžích, protože sbor se potýkal s nedostatkem vedoucích z řad zkušených členů, a proto i připravenost na soutěže byla nízká. V tomto roce se slavnostně otevřel nový Společenský dům, kde hasiči odpracovali mnoho brigádnických hodin, za což bylo 6 členů odměněno Radou MNV.

1986
Členská základna v tomto roce čítala 153 členů, z toho bylo 18 žen. Jinak se ve sboru téměř nic nedělo, letní kulturní akce odpadly pro nepřízeň počasí a požár ve vesnici, ani v okolí nebyl.

1987
V tomto roce se začaly přípravy oslav 100. výročí založení sboru v roce 1989 a byla ustanovena přípravná komise ve složení: Mička Jan č. 273, Hanzelka Vratislav č. 122, Ing. Horák Pavel č. 392, Mička František č. 460, Kyselá Ludmila č. 428, Hoďák Josef č. 14, Rýc Jiří č. 621, Pítr Jiří č. 605, Macháč František č. 324 a Mička Jan č. 439. Na výroční členské schůzi proběhly volby nového výboru a předsedou byl opět zvolen Jiří Rýc č. 621, velitelem Jaroslav Hoďák č. 385, jednatelka Ludmila Kyselá č. 428. V tomto roce družstvo mužů zasahovalo u dvou požárů: první byl v objektu JZD, kde došlo k zahoření u sušičky, a škody byly minimální. Zato v říjnu, kdy hořel stoh slámy v blízkosti pily, přičemž zde muselo zasahovat 11 cisteren. Stoh zapálili dva žáci základní školy.

1988
Stav členské základny se zvýšil na 152 členů, z toho bylo 21 žen. V platnost vstoupil nový Zákon o požární ochraně, který předepisoval ustanovení jmenovat preventistu MNV. Do této funkce byl zvolen František Mička č. 460. Družstvo mužů bylo velmi aktivní a zúčastnilo se několika oblastních soutěží a námětových cvičení v okolních obcích. V tomto roce vznikly v obci dva požáry: první byl u hospodářské budovy u Zelenků č. 542, ale naše cisterna nebyla k dispozici, protože byla na výpomoc v JZD podle platné dohody, proto musel zasahovat sbor z Nového Jičína a druhý požár vznikl u Macíčků č. 555, který však byl velmi rychle lokalizován. V kulturní oblasti se sbor účastnil televizního natáčení pořadu „Sejdeme se na Vlachovce“. Do obce na naši akci přijel i Jožka Černý.

1989
V tomto roce byla velká pozornost věnována oslavám 100. výročí založení sboru. Akce na tuto počest byly zajišťovány ve spolupráci s Osvětovou besedou. Vše začalo oslavami Silvestra, který uváděla dr. Baronová z Československého rozhlasu Ostrava. O půlnoci byla na počest zahájení oslav naražena pro přítomné bečka piva. Hned 14. 1. jsme pořádali papučový bál, s rekordní účastí 416 občanů. Členové sboru se rovněž zúčastnili na natáčení televizního pořadu „Při dechovce v Ořechovce“ s Českou muzikou a Josefem Zímou. Oslavovali rovněž hasiči z Tábora a z Křesetic. Po oficiálním ukončení natáčení měl velký úspěch harmonikář z Křesetic a z Mořkova pak koláče, domácí klobásy a slivovice. V rámci oslav byla 24. 6. provedena výstava požární techniky, výstava z historie sboru v Mořkově. Odpoledne se pak konala soutěž za účasti družstev z Bernartic, Hodslavic a Kujav. Oslavy pokračovaly druhý den ráno vystoupením krojované hasičské dechové hudby Hulíňanka. Na slavnostní schůzi téhož dne byla řada členů sboru oceněna. Odpoledne se pak uskutečnilo námětové cvičení s ukázkou použití pěny hasiči z Nového Jičína. Hodslavský sbor naopak předvedl zásah se starou ruční stříkačkou. V srpnu se uskutečnil koncert Jožky Černého, s kapelou Petra Olivy. Účast návštěvníků koncertu byla do té doby nevídaná – přes 600 návštěvníků. Celé oslavy byly zakončeny oslavami Silvestra ve Společenském domě.

1990
Rok 1990 začal pro sbor hned 3. 1. Mimořádnou událostí. Začalo hořet ve stodole pana Prubického v čísle 148. Požár byl včas zjištěn a byl zlikvidován za 12 minut od nahlášení a za účasti 15 členů zásahové jednotky. Pan Prubický za zásah zaslal sboru 200,- Kč a 3 litry slivovice. Slivovice se vypila ihned po ukončení výroční schůze 6.1.. K penězům vybrali členové výboru mezi sebou ještě 320,- Kč na výborové schůzi a částka 520,- Kč byla zaslána na dětskou onkologii do Ostravy, odkud přišel zanedlouho děkovný dopis. V oblasti kulturní však se sboru nedařilo, na papučovém bále, hasičském karnevale i následném výletě na koupališti byla velmi malá účast. Vyšší účast byla snad jen na předmájové veselici. Mladí hasiči se zúčastnili hry Plamen, ve které se umístili, po dva roky po sobě, na 12-tém místě, to znamená uprostřed startovního pole. Družstvo mužů se pak zúčastnilo námětových cvičení v okolních obcích.

1991
Na začátku roku měl sbor 103 mužů a 16 žen. V tomto roce se potvrdil klesající zájem občanů o kulturní akce a dokonce některé složky v obci přestaly tyto pořádat úplně. Členové sboru byli nápomocni při pracích na výstavbě vodovodu v obci, účastnilo se 27 členů na dvou brigádnických dnech. 8. srpna pak hořela u Hoférků hospodářská budova, kde se pod plechovou střechou samovznítilo uskladněné seno. S cisternou vyjelo ve 14,46, za 6 minut od nahlášení požáru, 8 členů zásahového družstva. A protože hrozilo přenesení požáru na obytnou část, zasahovaly ještě sbory z Nového Jičína, Kopřivnice, Frenštátu a Hodslavic, celkem 8 cisteren. Požářiště pak bylo předáno majiteli v 19, 45 hodin. Následující den, 9. srpna, přišel naopak ve večerních hodinách prudký liják s kroupami, a začal zaplavovat sklepy. Byl vyhlášen poplach a naši hasiči čerpali vodu ze sklepů ve škole, u Blišáků a u Pítrů. Končilo se po půlnoci.

1992
V tomto roce naše řady opustilo mnoho zasloužilých členů. 5. března zemřel jeden z nejobětavějších členů, bratr Václav Pinkava, ve věku 93 let. Byl zároveň nejstarším členem. 8. července pak zemřel bratr Alois Navrátil č. 312, rovněž jeden z nejstarších a nejobětavějších členů. A aby toho nebylo málo, 30. 9. Přišla zpráva o skonu bratra Heřmana Blahety, spoluzakladatele naší hasičské kroniky a velmi obětavého člena. Jak píše kronikář: Byl to on, který s bratrem Rýdlem, založili tuto kroniku, kterou nám závidí všechny okolní sbory, včetně okresního výboru. Nikdo si z nás nedokáže představit, s jakou pílí a trpělivostí nám vytvořili celý přehled o historii našeho sboru. Nikdy jim za to nebudeme dostatečně vděčni. Na Valné hromadě v únoru se nový výbor volil již tajně, demokraticky. Do nového výboru bylo zvoleno 15 členů z 19-ti navržených a tři členové revizní komise z 5-ti navržených. Starostou pak byl následně zvolen Jan Mička st. č. 439. Velitelem byl zvolen Jaroslav Hoďák č. 628 a jednatelkou zůstala Lidka Kyselá č. 428. Předsedkyní revizní a kontrolní komise byla zvolena Eliška Nováková, č. 521. Tento rok byl bohatý na požáry. Ne však pouze v Mořkově, ale v rámci celého okresu, kde jsme zasahovali v rámci okresu. V březnu hořelo u Františka Macíčka č. 458, kde hořely dvě hospodářské dřevostavby a hrozilo přenesení ohně na sousední obytnou budovu. Zasahovali rovněž hasiči z Nového Jičína a z Tatry Kopřivnice. Následovaly požáry: požár lesa v Hostašovicích, strniště u Hodslavic, za Novými domky, louka znovu v Hostašovicích a požár na Kletné.

1993

19.2. se konala Valná hromada okrsku Hodslavice, na které byl zvolen starosta okrsku, a to Jiří Rýc č. 621, jednatelkou Lidka Kyselá č. 428 a člen okrskového výboru Jan Mička st. č. 439. Toho roku v Mořkově nehořelo, ale účastnili jsme se zásahu při požáru firmy MEKO v Hodslavicích.

  1994
  V červenci zemřel jeden z nejaktivnějších členů sboru v Mořkově a před tím v Hodslavicích, který byl svou obětavostí znám v celém okrsku, dlouholetý velitel (12 let), bratr Josef Hoďák č. 14. Úspěšné v tomto roce byly kulturní akce, na kterých se začala zvedat účast občanů. Sbor byl vybaven dýchacími přístroji a 7 členů družstva bylo na používání této techniky proškoleno bratrem Janem Turkem z Hodslavic. Rovněž se v tomto roce konalo školení velitelů družstev, kterého se zúčastnil Jaroslav Hoďák, včetně úspěšného složení závěrečných zkoušek. Hořelo u Hasalíků č. 57. Přesto, že požár vypukl ve 3 hodiny ráno, sešlo se k zásahu 10 členů a požár byl zlikvidován.

  1995
  Na okrskové Valné hromadě v Hodslavicích byli do okrskového výboru zvoleni za obec Mořkov Ludmila Kyselá č. 428, Jaroslav Hoďák č. 628 a Pavel Kudělka č. 383. Starostou okrsku byl zvolen Květoslav David z Nových domků, okrskovým velitelem Jan Turek z Hodslavic a jednatelkou Lidka Kyselá z Mořkova. Na okrskové soutěži ve Straníku obsadilo naše družstvo mužů druhé místo. Byla zakoupena Škoda 1203. Přestal se slavit Mezinárodní den žen a nahradila jej oslava Dne matek. Družstvo zasahovalo u dvou požárů, a to při požáru stohu slámy v Žilině u Nového Jičína a při požáru seníku v Zemědělském družstvu Horal.

  1996
  Zemřel bývalý předseda sboru bratr František Macháč č. 324, který tuto funkci vykonával 2 roky. Pořádaly se pravidelné kulturní akce. Sbor obdržel od hasičského sboru Nový Jičín zánovní přívěsnou hasičskou stříkačku PPS 12. V budově zbrojnice byla zrušena policejní úřadovna a tak jsme získali novou klubovnu v prvním patře Hasičské zbrojnice. 21. 4. družstvo zasahovalo u lesního požáru nad Krhovou. Hned na to, o pouti 28. 4. Vypukl požár pod lesem u nádraží. Největší požár vypukl v tomto roce ve výrobně dřevěných hraček v areálu pily pana Kyselého, naproti zemědělského družstva. Zásah byl nebezpečný, protože vypukl pod vedením vysokého napětí a ještě v prostoru pily. Na Valné hromadě dne 13. 12. se vzdal funkce ve výboru i funkce starosty Jan Mička st. č. 439. Na jeho místo ve výboru byl kooptován Ing. Jan Macháč č. 595 a zároveň byl Valnou hromadou zvolen starostou sboru. Pan Jan Mička st. předal rovněž vedení kroniky, a to sestře Ivetě Hoďákové č. 14.

  1997
  Tento rok byl mimořádný nejen pro celou republiku, ale i pro obec Mořkov. Přišly totiž katastrofální záplavy. Ty si vyžádaly mimořádné nasazení sboru na pomoc občanům. Čtyři dny hasiči zachraňovali majetek občanů a pomáhali jim při vyklízení domů a při odstraňování škod. Další práce trvaly následně čtrnáct dnů, kdy hasiči byli nápomocni občanům i po své pracovní době a o sobotách a nedělích. Pak následovalo vyčištění ještě asi 50 studní. Za obětavou práci patří poděkování – jak praví kronika: veliteli sboru Jaroslavu Hoďákovi, místostarostovi Stanislavu Bartoňovi, Pavlu Kudělkovi, Josefu Hoďákovi, Miloslavu Mičkovi, Luďkovi Mičkovi, Josefu Kučerovi, Petru Hoďákovi Luboši Kyselému, Františkovi Mičkovi, Jiřímu Rýcovi, Vladivoji Kyselému a všem ostatním. Po povodních byla sboru poskytnuta dotace na opravy cisterny, Š 1203 i ostatní techniky, vč. hadic, savic, rozdělovačů apod.

  1998
  Do Mořkova se přistěhoval Václav Váňa s rodinou a okamžitě se přihlásil do sboru a projevil zájem pracovat s mládeží. Byl kooptován do výboru sboru a spolu s Petrem Hoďákem začali vést kroužek mládeže, který vznikl po náboru ve školce a ve škole, kdy starosta Ing. Jan Macháč, velitel Jaroslav Hoďák a další členové zásahové jednotky navštívili školku a základní školu a provedli „nábor“ mezi zdejšími žáky. Nábor se prováděl v uniformách a zásahových oblecích, aby se zatraktivnil pro žáky. Zájem pro práci v „hasiču“ byl enormní. Zájem mělo 30 dětí! I když postupně pak někteří odpadli, někteří z nich tvoří základ dnešní zásahové jednotky. V červnu pořádal sbor okrskovou soutěž družstev mužů, překážky a další nářadí zapůjčil sbor z Hodslavic. O povolení využívat naši klubovnu ve zbrojnici požádali mořkovští důchodci. Samozřejmě jsme jim vyhověli.

  1999
  Naše zásahová jednotka byla v rámci okresu zařazena do kategorie JPO 3, což znamená výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu, který se provádí z dispečinku HZS v Novém Jičíně. Naši hasiči jsou k dispozici prakticky k zásahům po celém okrese. Dne 20. 6. se konala slavnostní schůze při oslavách 110. výročí založení sboru. A byl vysvěcen prapor Sboru dobrovolných hasičů, který sboru věnovala obec Mořkov. Mladí hasiči, pod vedením Václava Váni a Petra Hoďáka se poctivě připravovala na hasičskou činnost, zejména přípravou na soutěže, a to v sále v Orlovně. Ve hře Plamen 98-99 skončili čtrnáctí z 35 družstev.

  2000
  V roce 2000 měl sbor 107 členů, z toho 85 mužů, 22 žen a 15 dětí. V obci tento rok nehořelo, ale družstvo vyjíždělo k požáru rodinného domu v Šenově u Nového Jičína a podruhé k požáru sklepních prostor rodinného domu ve Veřovicích. Z nařízení HZS Nový Jičín byla naše zásahová jednotka rozšířena z 10-ti na 19 členů, kteří musí mít pravidelné lékařské prohlídky a musí se účastnit odborných školení. Jednotka je vybavena 4 dýchacími přístroji, vysílačkou, novými zásahovými obleky, botami a rukavicemi. Výbor rozhodl pro rok 2001 zlepšit technické vybavení zásahové jednotky a mladých hasičů. Rovněž rozhodl o úpravě stroje PPS 12 a Š 1203. Na poslední výborové schůzi v roce se funce starosty vzdal Ing. Jan Macháč, a to z důvodu stěhování mimo obec. Na místo starosty byl zvolen bratr Jaroslav Hoďák a velitelem sboru se stal Pavel Kudělka.

  2001
  Kronika uvádí: V tomto roce se červený kohout vyhnul nejen naší obci, ale i okolí. Pouze nás HZS pozval k taktickému cvičení Integrovaného záchranného systému okresu. S nadsázkou bychom mohli říct, že jsme pomalu byli vděčni, že můžeme vyjíždět k čištění studní a kanálů pro naše spoluobčany. Družstvo mladých hasičů se činilo a začaly se projevovat výsledky výcviku. Z dvanácti soutěží obsadili 3 krát 1. místo! A v ostatních soutěžích byli vždy na předních místech. A protože mladí žáčci vyrůstali, vyvstal na další období nový úkol pro výbor, a to zajistit cvičitele pro vznikající družstvo dorostenců.

  2002
  Výbor řešil na svých pěti sezeních běžnou agendu, a kromě toho náměty na podzimní zájezd, opravu vrat zbrojnice, zkoušky sirén a přepis vkladních knížek na běžný účet v bance. Jako každý rok proběhly pravidelné společenské akce, jako ples, oslavy sv. Floriána, Den matek, Den obce. Klubovnu jsme vybavili potřebným inventářem, jako jsou talíře, příbory, sklenice apod. Klubovnu jsme vymalovali a do oken nainstalovali žaluzie. A tento rok naštěstí opět nehořelo u nás ani v okolí, kde bychom museli být nápomocni. Ti členové sboru, kteří jsou proškoleni na používání dýchací techniky, se zúčastnili praktického vyzkoušení na polygonu ve Frýdku-Místku. Mladí hasiči, přes zdravotní indispozici několika dětí (plané neštovice). Sezónu zakončili ziskem 15 pohárů, z toho jich 11 bylo za 1. místo! Na další období bylo hlavním úkolem zajistit novou dodávku za nefunkční Š 1203.

  2003
  Sbor má 108 členů, z toho 72 mužů, 17 žen a 19 mladých hasičů. Výbor vyřešil spolu s OÚ stav se Š 1203 nákupem vozidla Fiat Ducato. Na svou funkci rezignoval starosta Okresního sboru hasičů br. Miroslav Sklenovský a na jeho místo byl zvolen br. Stanislav Kotrc. Naši obci se požáry vyhnuly, zasahovali jsme ale u 6 událostí mimo obec, a to 2 krát ve Frenštátě p. R., 1 krát ve Straníku, ve Veřovicích, v Novém Jičíně a v Životicích. Mladým hasičům se i tento rok dařilo, umísťovali se na čelních příčkách. Na „Florián cupu“ v Košatkách získali rovněž první místo. V Mořkově, v soutěži „O pohár starostky“ obsadili první místo, a aby toho nebylo málo, ještě tentýž den odpoledne se zúčastnili soutěže ve Starém Jičíně, kde zvítězili opět! Technika sboru rychle zastarává a cisterna potřebuje čím dál víc oprav. Zásahové obleky už také ztrácejí na kvalitě a funkci, takže při zásazích ve vodě a mrazu začíná jít o zdraví. Tyto záležitosti na podnět výboru začínají řešit krajské orgány.

  2004
  Zásahové družstvo se zúčastnilo hašení lesa v Hostašovicích, traktorové vlečky v Životicích a v Mořkově hořela tráva v zahradě na ulici Družstevní. Mladým hasičům se opět dařilo. Pro další období je potřeba znovu zaslat žádost na dotaci na pořízení požární cisterny, dbát o kvalitní připravenost hasičské techniky a opravit sklad pohonných hmot.

  2005
  Sbor má 110 členů, z toho 75 mužů, 20 žen a 15 mladých hasičů. V tomto roce zásahová jednotka musela zasahovat 4 x, a to: při požáru rodinného domku na ulici Horní při požáru hnědého uhlí v Nových domkách při požáru zahradní chatky v Bludovicích při požáru hospodářské budovy v Hodslavicích planý poplach v obci, kdy občan pálil suché listí na zahradě a soused to podle množství kouře považoval za požár, výpomoc občanům při čištění studní a kanálů Sbor získal dotaci 104.000,- Kč, za kterou byly pořízeny nové zásahové obleky, boty, přilby, pláštěnky a osobní svítilny. Mladí hasiči se činí, při soutěžích získali 17 x 1. místo, 5 x druhé místo, 3 x třetí a 1 x 7. místo. Dvakrát soutěž nevyšla, přes to vyhráli celoroční soutěž Floriánek cup.

  2006
  Jednotka vyjížděla v tomto roce celkem 7 krát. Byly to zatopené sklepy v Mořkově a v Životicích, dva požáry v Hodslavicích a vyjeli jsme i jako záložní jednotka při požáru lesa na Huštýně. Zásahová jednotka má velmi dobré vybavení: 6 ks dýchacích přístrojů ATURN, 4 ks náhradních lahví k těmto dýchacím přístrojům, 1 ks automobilové vysílačky, 2 ks ručních vysílaček, 13 kvalitních zásahových obleků a bot, rukavice, přílby se svítilnami, plovoucí čerpadlo HONDA, šavlovou pilu, provazový žebřík a nové hadice „C“. Mladí hasiči se opět měli k světu, obhájili první místo ve Floriánek cupu. Po dlouhé době se pořádal zájezd, a to do Velkých Losin, na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

  2007
  Počet členů klesl na 97, protože se ze sboru odhlásilo 6 mladých hasiček. Přibyl ale 1 člen, a to holandský občan Frans Zweers, který si za manželku vzal mořkovjanku. V rámci brigád byla rekonstruována zbrojnice a byl zakoupen nový hasičský vůz, cisterna TATRA. Mladí hasiči ukončili činnost, protože někteří přešli do dorosteneckého družstva a v žácích již nebyl dostatečný počet dětí. Proto se připravuje na příští rok nábor ve škole.

  2008
  V tomto roce zemřel dlouholetý člen výboru, bývalý starosta i jednatel sboru bratr Jan Mička č. 439. Zásahové družstvo zasahovalo při požáru chaty ve Veřovicích, při požáru stodoly v Ženklavě, při požáru skládky ASMPO v Životicích, při požáru uhlí na skládce paliv v Nových domkách a při odstraňování spadlých stromů a obnově střech v Mořkově. Jednotka patří nadále do výjezdové kategorie JPO 3. Dva členové družstva mužů byli vyškoleni na funkci zdravotník, 3 členové na nositele dýchací techniky a dva na ochranu obyvatelstva. Výbor začal na příští rok připravovat oslavy 120. let od založení sboru.

  2009
  Letos zemřel rovněž dlouholetý člen sboru, člen výboru, pokladník a bývalý starosta sboru bratr Jiří Rýc, který byl zároveň starostou obce. Na funkci pokladníka byla za Jiřího Rýce zvolena sestra Ing. Jana Rýdlová. Proběhly oslavy 120. let založení sboru. Ani tento rok se neobešel bez zásahových výjezdů družstva. Byl to požár zahradního domku v Životicích, požár na skládce odpadů v Životicích, dva požáry komínů v rodinných domech v Mořkově, požár sklepů rodinného domu ve Veřovicích. Nejvíce se však připravenost zásahové jednotky projevila při povodních, které začaly 24. 6. a při pomoci občanům s odstraňováním škod po povodni. Poznatek z povoní vedl k rozhodnutí zakoupit nové kalové čerpadlo, a to jak výkonné motorové, tak elektrické. Nově je zásahová jednotka svolávána k výjezdu přes mobilní telefony.

  2010
  Sbor má pouze 83 členů. Rozloučili jsme se také se služebně nejstarším členem Janem Mičkou st., č. 273, který byl za svou dlouholetou obětavou práci pro hasičstvo i obec několikrát oceněn a vyznamenán. Je nositelem řádu sv. Floriána. V tomto roce vypukla ve sboru i v obci fáma o zpronevěře peněz ze spolkové pokladny a měly před volbami poškodit dobré jméno hasičů. Toto obvinění popřel a situaci objasnil na Výroční valné hromadě starosta sboru bratr Jaroslav Hoďák. Všechny peníze byly uloženy na běžný účet sboru. Tím byla celá causa objasněna a uzavřena jako neopodstatněná. V roce 2010 zásahová jednotka vyjížděla k požáru rodinného domu na Starém Jičíně, dvakrát k požáru komínů v Životicích, k požáru koupelny rodinného domu v Mořkově. Při požáru komínu v Životicích dne 5. 12. velela poprvé zásahové jednotce Ing. Jana Rýdlová! Mladá, ale již zkušená a vzdělaná hasička. Došlo i prověření akceschopnosti výjezdové jednotky starostkou obce, která vyhlásila planý poplach požáru Myslivecké chaty. Prověrka dopadla dobře. Bylo dokoupeno nové elektrické kalové čerpadlo, jednotka je tak stále připravenější k pomoci občanům.

  2011
  Mladí hasiči mají opět družstvo, které má 10 členů. Vede je a cvičí sestra Ing. Jana Rýdlová a začínají se umísťovat na soutěžích. Není to sice na čelních místech, ale družstvo žije! Mladým hasičům jsme pořídili nové dresy a kalhoty pro závody, a to ze sponzorských darů pana Patrika Kunce a od firmy ASOMPO jim byly zakoupeny dvě nové proudnice a rozdělovače. Zásahová jednotka zasahovala při požáru ve Straníku a na Zrzávkách. V Mořkově pak při požáru suché trávy, čištění odpadního kanálu a na skládce Asompo při čištění odpadní jímky. Družstvo bylo rovněž prověřeno starostkou obce při fiktivním požáru kuchyně Základní školy spojené s evakuací několika osob.

  2012
  V roce 2012 odstoupili z funkcí jak starosta sboru Jaroslav Hoďák, tak místostarosta Stanislav Bartoň, a to oba ze zdravotních důvodů. Nadále však zůstali členy výboru. Na místo starosty byl zvolen Josef Hoďák. Družstvo se účastnilo následujících akcí:

  22.1.Požár sklepních prostor rodinného domu v Mořkově
  4.2.Požár komínu v rodinném domě v Mořkově
  5. – 6.2.Kyvadlový dovoz vody do vodojemu v Hostašovicích společně se sborem z Hodslavic
  17.3.Požár suché trávy v Ženklavě a požár rodinného domu ve Veřovicích
  22.6.Čerpání vody ze sklepa Podhorské chalupy na koupališti v Mořkově
  12.8.Požár seníku v Hodslavicích
  22.9.Prověření výjezdové jednotky starostkou obce
  25.9Požár seníku na Starém Jičíně
  30.10.Požár rodinného domu v Žilině u Nového Jičína

  Jednotka je připravena na vynikající úrovni, všechny výjezdy začínají do pěti minut od nahlášení události, která se svolává stále přes mobilní telefony. Mladí hasiči podávají vzorné výkony, v krajské lize obsadili celoročně 3. místo!

  2013

  Přehled zásahů v roce 2013:

  21.1.Úklid spadlých stromů v Hodslavicích a ve Veřovicích
  31.3.Požár rodinného domu v Hostašovicích
  19.4.Únik provozních kapalin na ulici Krátká
  5.6.Monitorink rozvodněné Jičínky v Životicích
  10.8.Požár hlavního přívodu plynu v Mořkově
  12.8.Požár garáže ve Veřovicích
  21.8.Čištění odpadních jímek na skládce ASOMPO
  8.10.Požár seníku v Janovicích
  16.10.Pomoc záchranné službě při transportu pacienta

  2014

  V roce 2014 oslavil sbor 125. let od svého založení a při této příležitosti byli na slavnostní schůzi ocenění zasloužilí hasiči. Členská základna čítá 99 hasičů, z toho 14 mladých členů. Zásahy:

  20.2.Požár obývacího pokoje v rodinném domě na Pastelníku
  27.5.Pomoc při záplavách po přívalových deštích na Dolním konci
  28.5.Čerpání vody ze zatopené výtahové šachty v Základní škole
  3.7.Požár lesa u muničního skladu v Hostašovicích – jednalo se o cvičení, ale naše jednotka byla na místě zásahu druhá, hned po armádně, která je vzdálena asi 500 m od místa, ale před HZS Nový Jičín
  11.7.Monitorink Jičínky po vydatných deštích
  3.8.Požár strniště na Starém Jičíně
  13.9.Zatopený bufet „u Bernarda“ v Nových domcích
  8.11.Technická pomoc při vyprošťování havarovaného automobilu z Jičínky
  18.11.Mimokrajská výpomoc Moravskoslezského a Zlínského kraje při velkém požáru pily ve Valašském Meziříčí. Jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu vody

  Výbava zásahové cisterny byla doplněna o nástroje na likvidaci spadlých stromů, teleskopický žebřík, plachtu pro přenos raněných. Od MS kraje jsme převzali automobilovou vysílačku a od Obecního úřadu tablet s 3D modemem, který propojuje jednotku s operačním střediskem a přijímá aktuální data a mapy s místem určení při zásahu. Koncem roku předala sestra Iveta Hoďáková vedení kroniky Lidce Kyselé. Ivetě děkujeme za vedení kroniky.

  2015
  V roce 2015 si zásahová jednotka vyzkoušela zásah s dýchacími přístroji až ke zvonům věže kostela. Nácvik umožnil zdejší kněz Pawel Dobija. Přehled zásahů:

  29.1.Pomoc rychlé zdravotní pomoci při snesení pacienta do sanitky
  2.2.Požár zahradní chatky v Hodslavicích
  16. – 19.2.Čištění kanalizace v Mořkově
  3.5.Pomoc rychlé zdravotní pomoci při snesení pacienta do sanitky
  22.5.Asistence při pálení úlů místních včelařů při onemocnění včelstev
  14.6.Spadlý strom na cyklostezce, zároveň byla ověřena průjezdnost cisterny po cyklostezce až k nádraží Hostašovice
  9.8.Požár v Žilině u Nového Jičína
  23.8.Požár seníku v Ženklavě a následné zajištění kyvadlové dopravy vody po dobu dalších dvou dnů. Členové družstva zajištovali plnění cisteren z hydrantu u zbrojnice. Jenom pro zajímavost – z hydrantu se z obecního vodovodu odebralo při této akci 398.000 litrů vody!
  8.9.Požární cvičení Integrovaného záchranného systému u muničního skladu v Hostašovicích
  11.10.Požár popelnice na ulici Zuberské
  8.12.Požár sklepa v rodinném domě v Mořkově – planý výjezd, jednalo se pouze o zakouření sklepních prostor
  16.12.Požár komínu rodinného domu v Mořkově

  V průběhu roku se strojníci podíleli na doplňování hloubkových studní vodou v Životicích v suchém období, ostatní členové družstva vykonávali každoroční pomoc při čištění studní, kanálů a asfaltových ploch.

  2016
  V roce 2016 z výboru, na vlastní žádost z důvodu pracovního vytížení, odešel bratr Robin Kučera a na jeho místo byl zvolen Ing. Jan Macháč, který se do výboru vrátil po 15-ti letech. Ze zdravotních důvodů z výboru na vlastní žádost odešel Stanislav Bartoň č. 521, a na jeho místo byl kooptován Josef Černoch ml. č. 134. Došlo opět na doplnění techniky a výzbroje a výstroje. Díky vynikající spolupráci s Obecním úřadem a jeho vedením jsme získali dotaci na nákup lanového navijáku o síle 5,4 tuny, pořídili jsme reflexní vesty pro zásahovou jednotku ke zvýšení její bezpečnosti při nočních zásazích, pořídili jsme kanálového „krtka“ s hadicí napojenou na tlakovou myčku, která slouží především občanům obce. Výjezdových akcí bylo v tomto roce devět. Za zmínku stojí účast jednotky na likvidaci jednoho z největších požárů v okrese Nový Jičín, a to požár obchodního centra v Kopřivnici dne 25. 9.

  2017
  V roce 2017 jsme měli 85 členů a průměrný věk členů klesl oproti roku 1977 o 4 roky, z 54 na 50 let. V tomto roce zemřeli tři staří zasloužilí členové: Josef Kučera č. 66 ve věku 96 let, který byl členem od roku 1970, Alois Jeřábek č. 491 ve věku 77 let, který byl členem od roku 1966 a Jan Mička č. 273, ve věku 67 let, který byl hasičem od svých 15 let, tedy 52 let. V tomto roce byla vyhlášena akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“. Za náš sbor darovali krev Vojta Macíček č. 702 – 4 krát, Pavel Kudělka č. 383 a Jan Mička č. 606 – 2 krát, Josef Černoch č. 134 a Ondra Mička č. 460 darovali krev 1 krát. Za tuto účast byl náš sbor vyhodnocen v rámci okresu jako nejlepší. Výjezdových akcí bylo deset, z toho 4 drobné u nás v obci. V tomto roce se zvedl členský příspěvek ze 70,- Kč na 100,- Kč/ rok, které se musí odvádět na Okresní sdružení. Proto členové od tohoto roku přispívají 150,- Kč, aby i náš sbor měl určité prostředky na svou činnost.

  2018
  Rok 2018, v době přípravy tohoto textu, ještě není u konce a hodnocení se bude provádět až na začátku roku 2019, na výroční Valné hromadě. Přes to lze říci, že zásahové družstvo mělo 9 drobných výjezdů k malým požárům a pomáhalo, jako vždy, občanům s čištěním studní apod.

  Comments are closed.