Důležité informace


Mladí hasiči

Vloženo: 7.1.2016 (14:22)

Fotky, videa z tréninku a soutěží a aktuální informace o kroužku mladých hasičů naleznete na této stránce: facebook.com/SDHMORKOVBezpečnost komínů

Vloženo: 30.11.2012 (10:29)

Požární bezpečnost komínů a spotřebičů paliv

Víte, jak často si máte nechat od kominíka zkontrolovat komín?
Víte, jak často máte čistit komín?
Víte, kdy si máte nechat udělat revizi komína?
Víte, že máte povinnost kontrolovat a čistit i spotřebiče paliv?

Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou
obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které nabývá účinnosti 1.1.2011, nařízení je závazné jak pro fyzické osoby, tak pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, tedy pro všechny.

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Kontrolu spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „kominík“).O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.

Čištění spalinové cesty provádí rovněž kominík a o tomto vyhotoví písemnou zprávu.Pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič
na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, lze provést svépomocí! O tomto čištění si každý musí sám udělat záznam do požární knihy nebo jiné provozní
dokumentace.

Revizi může provést pouze kominík s příslušnou odbornou kvalifikací
a o jejím výsledku vyhotoví revizní zprávu, její nedílnou součástí je technická
zpráva.
Revize musí být provedena:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- po komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Vypalováním komína se rozumí odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z prúduchu komína jejich kontrolovaným spálením, není-li možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem. Komín nelze vypalovat svépomocí! Vypálení musí provést kominík nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další způsobilé osoby. Vypalování komína musí být majitelem stavby oznámeno nejméně 5 pracovních dnù přede dnem zahájení této činnosti HZS.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně, pevná paliva:
- čištění spalinové cesty - sezonní provoz 2x ročně, celoroční provoz 3x ročně
- kontrola spalinové cesty - 1x za rok
- výběr pevných(tuhých)znečišťujících částí- 1x za rok

Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně, kapalná paliva:
- čištění spalinové cesty - 1x zarok
- kontrola spalinové cesty - 1x za rok
- výběr pevných(tuhých)znečišťujících částí- 1x za rok

Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW včetně, pevná paliva:
- kontrola a čištění spalinové cesty - 2x ročně
- čištění spotřebiče paliv - 2x ročně
- výběr pevných(tuhých)znečišťujících částí- 2x ročně

Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW včetně, kapalná paliva:
- kontrola a čištění spalinové cesty - 1x za rok
- čištění spotřebiče paliv - nejméně podle návodu výrobce
- výběr pevných(tuhých)znečišťujících částí- 1x za rokPozor fotovoltaika!

Vloženo: 31.5.2012 (14:40)

Článek z časopisu Elektro.

Smrt hrozí ze střechy aneb Fotovoltaika a hasiči

V současné době čelí zasahující hasičské týmy neočekávaným situacím, které souvisejí s rychlým rozvojem využívání alternativních energií. Tyto obnovitelné zdroje energie sice na jedné straně šetří konvenční zdroje paliva, jako jsou ropa a další fosilní paliva, na stra­ně druhé se však ruku v ruce s jejich využíváním objevují další, dosud neznámá rizika, kte­rá vyžadují zavedení nových strategií a postupů v boji s ohněm.

Jednou takovou oblastí, kde se využívají obnovitelné zdroje energie, je solární energe­tika. V posledním desetiletí prožívala fotovol­taika velký rozkvět. Výroba solární elektřiny se totiž stala lukrativním businessem, který je většinou všude ve světě štědře podporovaný státem (ne jinak tomu bylo donedávna také v České republice).

V současné době se lze s instalacemi fo­tovoltaických systémů setkat téměř všude ve světě, a to jak v podobě velkých komerč­ních solárních elektráren, tak i menších so­lárních instalací na střechách či opláštěních budov. Těchto budov, na kterých jsou insta­lovány solární panely, však i přes jistý sou­časný útlum (alespoň v Evropě) stále přibývá.

Z hlediska energetického představují foto­voltaické systémy instalované na objektech, ať už obytných či komerčních, energii, která je získávána a využívána smysluplným i eko­logickým způsobem hodným 21. století. Jsou také řešením problému s nadměrnou produkcí skleníkového plynu – oxidu uhličitého (CO2), neboť při přeměně jedné formy energie (slu­nečního záření) na jinou formu energie (elek­trickou či tepelnou) nedochází k jeho tvorbě. Existuje také bezpočet fotovoltaických instalací, které jsou dokonce po stránce designu opravdovým skvostem architektury.

Přesto tato zelená alternativa v podobě fotovoltaických systémů v sobě skrývá jistá nebezpečí – požární rizika. Jde o to, že ha­siči v případě požáru budovy s fotovoltaikou na střeše nemohou použít účinné metody ha­šení jako při standardním zásahu bez fotovol­taiky. Důvodem je to, že fotovoltaické panely vyrábějí elektrický proud i po odpojení a kdo se jich dotkne, riskuje úraz elektrickým prou­dem, jehož účinek může být fatální.

Další oblastí s rizikem úrazu elektrickým proudem jsou akumulátory, které v některých solárních instalacích tvoří součást fotovolta­ického systému. V nich se přes den skladu­je (akumuluje) přebytečná elektrická energie získaná ze solárních panelů. Tyto akumulá­tory představují riziko úrazu jednak elektric­kým proudem (i když jsou již odpojeny od fo­tovoltaického systému), jednak možným úni­kem nebezpečných látek souvisejících s jejich náplní (většinou zředěná kyselina sírová), zvláště vlivem poškození při požáru.

Bezpečnost hasičů a dalších osob zasahu­jících v první linii při požáru s fotovoltaikou závisí na správném pochopení možných ri­zik a na bezpodmínečném dodržování pravi­del při nakládání s těmito riziky. Tyto záchra­nářské týmy by proto měly projít odpovídající přípravou, která by jim měla zajistit maximál­ní možnou bezpečnost při vlastním zásahu.Novější  články 1 až 3 z 3   Starší

 

Vytvořil Toor. All rights reserved. © 2011